O nas

Celem stowarzyszenia jest:

  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • prowadzenie działań z celu zwiększania  stopnia i częstotliwości partycypacji politycznej społeczeństwa, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych ,
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych,
  • prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności podnoszenie wiedzy informatycznej i zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.